Varausehdot ja rekisteriseloste

Varausehdot ja rekisteriseloste

Varausehdot

Tässä esitetyt Hotel Sleep@Rauma Oy (3393912-9, myöhemmin “HOTELLI”) varausehdot (”Varausehdot”) koskevat yksityishenkilöiden, ryhmien tai yritysasiakkaiden HOTELLIIN itsepalveluvarauskanavista ja puhelinmyynnin kautta tai suoraan hotellissa tekemiä majoitusvarauksia (”Huonevaraus”). Ulkoisten itsepalveluvarauskanavien (nk. OTA-kanavat) kautta tehtyihin varauksiin sovelletaan kyseisen kanavan antamia ehtoja.

Varauksen tekijästä ja vastuuhenkilöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas” ja kaikista varaukseen liitetyistä henkilöistä ”Majoittuja” tai ”Majoittujat”. Ryhmä- ja pitkäaikaismajoituksissa sekä niihin verrattavissa olevissa erikoisvarauksissa voidaan noudattaa erillisiä varausehtoja, jotka ovat saatavilla HOTELLIN myyntipalvelusta ja/tai annetaan em. tarjouksia ja varauksia tehtäessä.

2 Hinnat ja maksut

HOTELLIN majoitukseen tarjoamien majoitustilojen (jäljempänä ”Huone”) hinnat vaihtelevat kohdekohtaisesti ajankohdan ja saatavuuden mukaan. Mikäli HOTELLI tarjoaa asiakkailleen majoituksen yhteydessä erilaisia lisäpalveluita (esimerkiksi aamiainen, pysäköinti, kuntosali yms.), näiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. HOTELLIN välittämien kolmansien osapuolten tuottamien palvelujen osalta HOTELLIN vastuu rajoittuu asiakkaalta ko. palvelusta veloitettuun hintaan, eikä HOTELLI vastaa näiden palvelujen sisällöstä tai saatavuudesta. HOTELLI voi harkintansa mukaan tarjota erilaisia tarjous- ja kampanjahintoja rajoitetusti. Varauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset. HOTELLIN nettisivuillaan ja varauskanavissa ilmoittamiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

3 Varauksen tekeminen ja vahvistaminen

Huonevaraukset tehdään HOTELLIN verkkosivustolla, HOTELLIN asiakaspalvelussa tai ulkopuolisen varaussivuston kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan ensisijaisesti kyseessä olevan myyntikanavan varaus- ja peruutusehtoja. Asiakkaan on varauksen yhteydessä ilmoitettava HOTELLIN edellyttämät henkilötiedot. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia Asiakkaan Huonevaraukseen kuuluvia henkilöitä. HOTELLI pidättää oikeuden olla vahvistamatta varausta tai peruttaa vahvistettu varaus, mikäli Asiakas ei ilmoita edellä mainittuja henkilötietoja. Tässä tapauksessa HOTELLI palauttaa Asiakkaan maksaman varaushinnan Asiakkaalle. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Suomen hotelleissa kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään matkustajakortit ja antamaan ne henkilökunnalle tai jättämään ne huoneeseen näkyvälle paikalle lähdön yhteydessä. Varauksen katsotaan sitovan HOTELLIA, kun Huonevaraus on kokonaisuudessaan maksettu HOTELLILLE ja Asiakas on vastaanottanut HOTELLILTA varausvahvistuksen. Varauksen vahvistamisen jälkeen HOTELLILLA ei ole oikeutta korottaa tai velvollisuutta alentaa majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu suoraan lainsäädännön muutosten tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta.

4 Varauksen veloitus ja maksuehto

HOTELLI veloittaa varauksen hintatyypistä riippuen heti varauksen yhteydessä tai ennen majoituksen alkamista ellei hintakuvauksen tai varauksen yhteydessä ole muuta ilmoitettu. Tilanteessa, jossa kaikkia Huonevaraukseen liittyviä maksuja ei ole saatu veloitettua ennen majoituksen alkamista, HOTELLI on oikeutettu perumaan varauksen, veloittamaan tai laskuttamaan maksamatta olevan osuuden myös majoituksen jälkeen. Laskutettaessa maksuehto on 14 päivää netto. HOTELLILLA on myös oikeus tehdä varauksen yhteydessä varausmaksun suuruinen ennakkovarmennus luottokortilta.

5 Peruutusoikeus

Asiakas voi perua varauksensa käyttämänsä varauskanavan ja varauksen mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa peruutukset ja muutokset tulee tehdä ko. kanavan kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan kyseessä olevan kanavan varaus- ja peruutusehtoja. Peruutusehtojen puitteissa tehtävän peruutuksen tapauksessa mahdollisesti jo veloitettu osuus Huonevarauksen hinnasta palautetaan Asiakkaalle joko tilisuorituksena tai hyvityksenä maksussa käytetylle luottokortille. HOTELLI pidättää oikeuden veloittaa rahojen palautukseen liittyen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen peruutusmaksun, joka on kerrottu varauksen yhteydessä. Ryhmiin, pitkäaikaismajoituksiin sekä muihin erikoisvarauksiin sovelletaan erillisiä varaus- ja peruutusehtoja ja niiden muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan myyntipalvelun kautta. Ulkopuolisten varauskanavien tekemät veloitukset palautetaan kyseisen varauskanavan toimesta heidän antamiensa ehtojen mukaisesti.

HOTELLI pidättää oikeuden vaihdella peruutusehtoja valitun hotellin, huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ja Asiakkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti varattavan hinnan ehtoihin ja rajoituksiin.

6 Huoneen käyttö ja luovutus

Huone on Majoittujien käytettävissä tulopäivänä varausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana. Majoittujat eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin. HOTELLILLA on oikeus tarkistaa hotellin tiloissa oleskelevien henkilöllisyys. HOTELLILLA tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu henkilö (Majoittuja). Hotelliin ja/tai huoneisiin oikeuttavien avainkoodien tai avainten luovuttaminen muille kuin edellä mainituille henkilöille on ehdottomasti kielletty. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä on ilmoitettu varauksen yhteydessä huonekohtaisesti. Poikkeuksena ovat sellaiset seurueet, joissa vähintään yksi lapsi on alle seitsemänvuotias. Tässä tapauksessa HOTELLILLA ei ole kuitenkaan velvollisuutta toimittaa huoneeseen ylimääräisiä vuodevaatteita tai pyyhkeitä. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone varaukseen merkittynä lähtöpäivänä varausvahvistuksessa mainittuun kellonaikaan mennessä. Tämän jälkeen huoneisiin ja hotellin tiloihin oikeuttavat ovikoodit eivät ole toiminnassa. HOTELLI ei vastaa huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ovien lukkiutuminen poistuttaessa huoneesta tai hotellikiinteistöstä. Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä annettuun määräaikaan mennessä, HOTELLILLA on oikeus veloittaa tämän jälkeen jokaiselta täydeltä tunnilta kahdenkymmenenviiden euron (25 €) lisäveloitus siihen asti, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen. Lisäksi veloitetaan viivästyneen poistumisen kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamat välittömät vahingot.

7 HOTELLIN irtisanomis- ja purkuoikeus

Mikäli Asiakas, hänen varaukseensa kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla näitä Varausehtoja ja niihin sisältyviä Järjestyssääntöjä, HOTELLILLA on oikeus perua varaus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään esimerkiksi: (1) avainkoodin luovuttamista muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (2) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa; (3) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen (esimerkiksi ansiotoiminnan harjoittaminen ilman HOTELLIN etukäteen antamaa kirjallista lupaa); (4) hotellin muita asukkaita ja/tai hotellin läheisyydessä asuvia/oleskelevia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä (5) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta ilmoitetaan Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin. Huoneen ja hotellin avainkoodi ei toimi sopimuksen päättämisen jälkeen. HOTELLIN peruuttaessa varauksen edellä esitetyn mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin. Mikäli Asiakas tai muu majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja, HOTELLI pidättää oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen sen alkamista. Edellä mainitussa tapauksessa HOTELLIN korvausvastuu rajoittuu varauksesta maksetun hinnan palauttamiseen.

8 Ylivoimainen este

HOTELLI ei ole vastuussa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka johtuu HOTELLIN vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota HOTELLIN ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään rajoituksetta esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, HOTELLILLA on oikeus peruuttaa Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (ylivoimainen este syntyy ennen varauksen alkamista) tai sen aikana (ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). HOTELLI ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin.
Ylivoimaisen esteen johdosta peruutetun varauksen yhteydessä HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaalta jo veloitettujen maksujen palauttamiseen. HOTELLILLA ei ole ylivoimaisen esteen tapauksissa velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (esimerkiksi matkakulut ja/tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat korvattavia HOTELLILLA tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

9 Huoneen siivous

Huoneet on aina siivottu ennen majoituksen alkamista. Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous sen mukaisesti, mitä HOTELLIN kotisivuilla ja/tai varauksen yhteydessä mainituissa huone- ja hintakuvauksissa ja/tai varausvahvistuksessa on kerrottu.

10 Ikärajat

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö, jonka nimellä varaus on tehty.

11 Majoittujan vastuu

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä HOTELLILLE ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikansapitävyydestä. HOTELLI ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi. Asiakas on täysimääräisesti vastuussa kaikista majoituksen aikana hotellille (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit hotellilla, ylimääräinen siivous sekä kaikki hotellin yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), hotellin toisille asiakkaille tai hotelliin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista. Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat Asiakkaan, Majoittujan tai näiden hotellin tiloihin päästämän henkilön tai Majoittujien mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa HOTELLILLA on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen XXX € kertakorvaus. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, HOTELLI pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asiakkaalta.

12 HOTELLIN vastuu

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä HOTELLILLE, ensisijaisesti asiakaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa HOTELLILLA on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen aikana. HOTELLI ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla. Tilanteessa, jossa Asiakas on saapunut hotelliin varausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, HOTELLI pyrkii hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli HOTELLI ei voi ollenkaan tarjota Asiakkaan varaamaa tai vastaavan tasoista majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. HOTELLIN on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Ilmoitus tehdään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Kaikissa tapauksissa HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

Muut ehdot

Edelle kuvatuilla ehdoilla ei heikennetä pakottavaan, voimassaolevaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia.

Hotel Sleep@Rauma Oy pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. Hotel Sleep@Rauma Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassaolevaan versioon.

Järjestyssäännöt

Hotel Sleep@Rauma -hotellin asiakaslupauksena on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus sekä omalta osaltaan vaalia yleistä häiriöttömyyttä hotellissa ja hotellin kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Järjestyssääntöjen, opasteiden ja hotellin antamien ohjeiden noudattaminen sitoo kaikkia hotellissa majoittuvia henkilöitä.

Varausehtojen mukaisesti näiden Järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti kaikissa hotellin tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Majoittujat (ml. hotelliin tuodut lemmikkieläimet) eivät saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittujan vastuu kattaa myös hänen hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta ja aiheuttamista häiriöistä.

Hotellihuoneita tai huoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten sisustuselementit, huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, kylpyhuonekalusteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa tai ylimääräisesti sotkea. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa missään tilanteessa viedä ulos huoneesta. Huoneessa tai hotellin yleisissä tiloissa tarvittava ylimääräinen siivous, jonka voidaan katsoa olevan normaalin huone- ja ylläpitosiivouksen ulkopuolella ja aiheutuneen normaalista oleskelusta poikkeavasta käytöksestä, katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja/tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on ankarasti kielletty. Hotellin merkitsemien varauloskäytävien käyttö muuten kuin hätätilanteessa tai hotellin henkilökunnan tai viranomaisten erikseen niin salliessa katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi.

Erityisesti yöaikaan klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia. Tämä koskee myös ryhmähuoneessa majoittujia, joiden tulee hotellista poistamisen uhalla huolehtia siitä, että muilla huoneeseen majoittuvilla on mahdollisuus rauhalliseen majoittumiseen.

Hotel Sleep@Rauma -hotelli on täysin savuton. Tupakointi (ml. sähkösavukkeet) sekä avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja hotellin muissa tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hotellin tiloissa tupakoinnista veloitamme 150€ maksun. Lisäksi veloitamme tupakoinnista aiheutuneet mahdolliset kulut (esim. ylimääräinen siivous, pelastuslaitos) sekä myynnistä pois pitämisen aiheuttamat ansainnan menetykset. Mikäli Hotel Sleep@Rauma -hotelli on osoittanut erillisen tupakointipaikan hotellin alueella tai hotellin välittömässä läheisyydessä, tupakointi on sallittu ainoastaan tällä alueella.

Lemmikkieläinten tuominen hotelliin ilman erillistä varausta on kielletty ja katsotaan järjestyssääntöjen rikkomiseksi. Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen lemmikki huonevarauksen yhteydessä sekä maksettava siihen liittyvä mahdollinen lisämaksu. Lemmikkieläinhuoneita ei voi varata kolmansien osapuolten myyntikanavien kautta, vaikka niissä saattaa olla maininta, että lemmikit ovat tervetulleita.

Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna kaikkina vuorokauden aikoina asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avainkoodeja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Koodeja ei saa myöskään saattaa missään tilanteessa ulkopuolisen tai kolmansien osapuolten tietoon.

Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hotellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita. Tämä on myös paloturvallisuussäännösten vastaista ja Hotel Sleep@Rauma -hotelli voi poistaa tavarat välittömästi majoittujan kustannuksella.

Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa voi olla tallentava kameravalvonta, josta ilmoitetaan erikseen (ks. asiakasrekisterin rekisteriseloste).

Hotel Sleep@Rauma -hotellin majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Hotel Sleep@Rauma -hotellin tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Place to Sleep -hotellien asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat saatavilla hotelleissa ja sähköisissä kanavissa.

Matkustajarekisteriä koskeva rekisteriseloste

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

Laatimispäivä: 10.11.2023

1. Rekisterinpitäjä

Hotel Sleep@Rauma Oy
Myllymäenkatu 3, 26100 Rauma
info (at) hotelsleeprauma.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hotel Sleep@Rauma Oy
info (at) hotelsleeprauma.fi
Myllymäenkatu 3, 26100 Rauma

3. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukainen matkustajarekisteri, johon talletettavia matkustajienhenkilötietoja käsitellään lain vaatiman matkustajailmoituksen tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi sekä rikollisen toiminnan ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen esimerkiksi kansallisen tilastoviranomaisen tarkoituksiin.

Lain mukaan matkustajan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakaspalvelu- ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei matkustaja ole kieltänyt tällaista käsittelyä henkilötietolain 30 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus (matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):

 • matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;
 • matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
 • matkustajan osoite;
 • maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
 • matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
 • matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.
 • Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Tietoja säilytetään yhden vuoden ajan rekisteriin kirjaamisesta ja tämän jälkeen matkustajatiedot poistetaan. Alla mainitut matkustajatiedot voidaan kuitenkin siirtää saman rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin käsiteltäväksi siinä kerrottuja tarkoituksia varten:

 • matkustajan nimi ja syntymäaika;
 • kansalaisuus;matkustajan osoitetiedot; sekä
 • vierailun ajankohta, kesto ja tarkoitus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään matkustajalta itseltään matkustajailmoituksessa. Tämän pois sulkematta voidaan tietoja tallentaa tai päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisterin tietoja on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan luovutettava säännönmukaisesti poliisille tai muulle viranomaiselle sikäli kun laki näin edellyttää.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöille, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

10. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Matkustajalla on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi matkustaja esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus
Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse .

Asiakasrekisteriä koskeva rekisteriseloste

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti.

Laatimispäivä: 23.03.2017

1. Rekisterinpitäjä

Place to Sleep Hotels Finland Oy/Orya Invest Oy
Pohjoiskauppatori 1 D 66,28100 Pori
info (at) placetosleep.com

AHoP Management Oy, Place to Sleep Hotels Finland Oy puolesta
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, Finland
ahop@ahopmanagement.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Henrik Holmlund
jan-henrik.holmlund (at) placetosleep.com
Pohjoiskauppatori 1 D 66, 28100 Pori

Jens Stenström
jens.stenstrom@ahopmanagement.com
AHoP Management Oy
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän tuottamien ja tarjoamien palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi varausten, laskutuksen, perinnän, luotonvalvonnan asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä olevaa tietoa voidaan käyttää myös tarjousten, kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muun kohdennetun markkinoinnin yhteydessä.

Asiakasrekisteriin talletettuja, jäljempänä eriteltyjä tietoja voidaan käyttää henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellä mainitun lisäksi seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen;

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikollisen toiminnan ja väärinkäytösten selvittäminen sekä ennalta ehkäiseminen;

Markkina- ja muut tutkimukset, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat asiakas, sopimussuhde ja kohdekohtaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, vierailun ajankohta ja kesto, sekä vierailun syy. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt johonkin rekisterinpitäjän tietoja tallentavaan palveluun voidaan tallentaa mm. asiakkaan mielenkiinnon kohteita sekä profilointitietoja.

Rekisterinpitäjän kohteiden yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava kameravalvonta yleisen turvallisuuden takaamiseksi ja vahinkojen estämiseksi. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen. Mainituissa tapauksissa videotallenteita käytetään yksinomaan majoitustilojen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2) viikkoa tallennuspäivästä lukien, pl. tilanteet, joissa säilyttäminen on perusteltua lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Tämän pois sulkematta voidaan tietoja tallentaa tai päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti.

Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu

10. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi matkustaja esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus
Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Evästeiden tarkoituksena parempi asiakaskokemus

Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Hotel Sleep@Rauma -hotelli kerää evästeillä palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyviä tietoja. Evästeitä ei käytetä henkilötietojen keräämiseen. Evästeiden käsittelyssä hyödynnetään tarpeen mukaan analytiikkaohjelmia.

Evästeet etsivät sinulle sopivia palveluita

Evästeiden avulla seurataan esimerkiksi sivujen latautumisaikaa ja käyttäjän sivustolla etsimiä tietoja sekä mitataan mainonnan tehokkuutta. Rekisteröityneiden käyttäjien osalta eväste hallinnoi sisäänkirjautumistasi ja pääsyä omiin varaustietoihin, helpottaen näin asiointia

Evästeitä hyödynnetään myös uudelleenmarkkinoinnissa ja analytiikka-alustoissa kuten Google Analyticsissa. Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa markkinointiviestintäänsä kiinnostusten perusteella. Kohdennetun mainonnan voi estää alla olevista linkeistä.

 • Estä Adform-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Google-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Facebookin-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä muiden kolmansien osapuolten kahdennettu mainonta täältä

Haluatko poistaa evästeet käytöstä?

Mikäli asiakas estää evästeiden käytön, saattaa osa sivuston toiminnallisuuksista olla poissa käytöstä. Hotel Sleep@Rauma -hotelli suosittelee evästeiden käytön sallimista.

Logo: Place to Sleep Hotel